Politikas priekšlikumi ilgtspējīgam tūrismam un atpūtai Latvijas piekrastē

12/07/2023

The ministry according to the new amendments to the law "Law on Local Governments", in accordance with Article 47, Part 2 of this law, local governments of Latvia, when developing a draft of binding regulations for the territory, must coordinate (obtain an opinion) from the Ministry of Environmental Protection and Regional Development (VARAM) . Agris Buzēns, the Senior Expert of the Local Government Supervision Department of VARAM, who was also one of the delegated representatives of VARAM in the Nature tourism code of conduct development group, where he took an active part, participates in the work of providing an opinion from the Ministry. Thus, the integration of the problematic issues identified in the process of developing the Nature Tourist Ethics into the binding regulations of municipalities is ensured.
ENG version of the law (official) https://likumi.lv/ta/en/en/id/336956-local-government-law


Vēstule politikas īstenotājiem:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Dabas aizsardzības pārvaldei

Latvijas Pašvaldību savienībai

Piekrastes pašvaldību apvienībai

Ekonomikas ministrijai

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai

Zemkopības ministrijai

AS “Latvijas Valsts meži”

Valsts vides dienestam

Rīgas, Kurzemes un Vidzemes plānošanas reģioniem

Latvijas Hidroekoloģijas institūtam

Piekrastes pašvaldībām

Par politikas priekšlikumiem

ilgtspējīgam tūrismam un atpūtai Latvijas piekrastē

Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” 2022. gada beigās uzsāka projektu “Zaļā Josta – vienoti noteikumi atpūtai dabā visās piekrastes teritorijās Latvijā”. Viens no projekta mērķiem bija izstrādāt vienotu skaidrojumu kopumu sabiedrībai, kas jāievēro, piekrastes dabas teritorijas izmantojot tūrisma un atpūtas nolūkos – Dabas tūrista ētikas kodeksu (DTĒK). DTĒK izstrādes procesā tika izanalizēti vairāk nekā 90 dažādi tiesību akti – likumi, Ministru kabineta noteikumi, pašvaldību saistošie noteikumi u.c. Kopumā procesā tika iesaistīti 53 eksperti no valsts un pašvaldību iestādēm, vides un tūrisma NVO u.c. Uz šīs analīzes bāzes tika identificētas problēmas, kas saistītas ar vienotas pieejas (normatīvo aktu satura un tā īstenošanas kontekstā) trūkumu piekrastē, tādēļ paralēli tika izstrādāti “Politikas priekšlikumi ilgtspējīgam tūrismam un atpūtai Latvijas piekrastē”, kas pievienoti pdf formātā pielikumā šai vēstulei un nosūtīti atbilstošajām politikas plānošanas un politikas īstenojošām institūcijām.

Lūdzam iepazīties ar Priekšlikumiem un, lai tūrisms un rekreatīvie resursi Latvijas piekrastē attīstītos ilgtspējīgi, kā arī dabas resursus saudzējoši, valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām, nākotnē plānojot nacionālās, reģionālās un vietējās politikas, rosinām tos ieviest, kā arī normatīvajos aktos veikt nepieciešamos grozījumus.

Projekta ietvaros izstrādātais DTĒK latviešu valodā ir publiski pieejams un ir atrodams šeit: https://www.celotajs.lv/lv/p/view/dabas_turista_etikas_kodekss?3,

bet angļu valodā: https://www.celotajs.lv/en/p/view/dabas_turista_etikas_kodekss?4&lang=en

Pielikumā: “Politikas priekšlikumi ilgtspējīgam tūrisma un atpūtai Latvijas piekrastē” uz 24 lpp.

Patiesā cieņā, Asnāte Ziemele, “Lauku ceļotāja” valdes priekšsēdētāja


See other news ...