Biedrība "EKC "Suiti"" ir asociētais partneris projektā "Pārmaiņu veidotāji"

04/10/2024

Suiti ir viena no krāšņākajām un savdabīgākajām kultūras tradīcijām bagātākajām kopienām ne tikai Kurzemē, bet arī visā Latvijā. Kā apliecinājums tam ir 2009. gada 1. oktobrī Suitu kultūrtelpas iekļaušana UNESCO Pasaules Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, kam nepieciešama neatliekama glābšana. Suitu kultūrtelpa ir iekļauta arī Latvijas Kultūras kanonu tautas tradīciju sarakstā. Izpausmes, kas raksturo suitu nemateriālās kultūras mantojumu, ir tradicionālie svētki, tautas parašas, mutvārdu tradīcija, tradicionālās dziedāšanas un muzicēšanas prasmes, tradicionālā tautas tērpa darināšana un ēdiena gatavošanas tradīcijas.


Suitu kultūrtelpas dzīvotspēja ir pašu suitu rokās. Tāpēc daļa kopienas aktīvi darbojas saistībā ar tradīciju atdzimšanu un popularizēšanu gan lokālā, gan valstiskā un starptautiskā mērogā. Suiti par ļoti nozīmīgu kultūrtelpas attīstības jomu uzskata tūrisma attīstību. Īpaši tiek izcelta kultūrtūrisma niša, kas balstās uz unikālā suitu kultūras mantojuma popularizēšanu plašākā mērogā.

Viena no nozīmīgākajām suitu kopienas organizācijām, kas nodarbojas ar suitu mantojuma un tradīciju popularizēšanu un nodošanu sabiedrībai un nākamajām paaudzēm, ir biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””. Biedrība dibināta 2001. gada 18. decembrī ar mērķi sekmēt suitu novada kā etniskās kopienas apzināšanu un suitu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, aizsargāšanu un līdzsvarotu attīstību. Kopš 2008.gada biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Vairāk par biedrību vari uzzināt: https://suiti.lv

Biedrība ir arī mūsu asociētais partneris projektā “Pārmaiņu veidotāji. Inovatīvi biznesa modeļi radošajām nozarēm mazapdzīvotās vietās.” Tajā cenšamies palīdzēt radošām kultūras vietām rast jaunas idejas un risinājumus viņu darbībai un aktivitātēm.

Foto autors: Dzintars leja


See other news ...