Accommodation, Travel and Professional news

See news related to Accommodation Travel Professional

Accommodation, Travel and Professional news

Vēstule politikas īstenotājiem:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Dabas aizsardzības pārvaldei

Latvijas Pašvaldību savienībai

Piekrastes pašvaldību apvienībai

Ekonomikas ministrijai

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai

Zemkopības ministrijai

AS “Latvijas Valsts meži”

Valsts vides dienestam

Rīgas, Kurzemes un Vidzemes plānošanas reģioniem

Latvijas Hidroekoloģijas institūtam

Piekrastes pašvaldībām

Par politikas priekšlikumiem

ilgtspējīgam tūrismam un atpūtai Latvijas piekrastē

Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” 2022. gada beigās uzsāka projektu “Zaļā Josta – vienoti noteikumi atpūtai dabā visās piekrastes teritorijās Latvijā”. Viens no projekta mērķiem bija izstrādāt vienotu skaidrojumu kopumu sabiedrībai, kas jāievēro, piekrastes dabas teritorijas izmantojot tūrisma un atpūtas nolūkos – Dabas tūrista ētikas kodeksu (DTĒK). DTĒK izstrādes procesā tika izanalizēti vairāk nekā 90 dažādi tiesību akti – likumi, Ministru kabineta noteikumi, pašvaldību saistošie noteikumi u.c. Kopumā procesā tika iesaistīti 53 eksperti no valsts un pašvaldību iestādēm, vides un tūrisma NVO u.c. Uz šīs analīzes bāzes tika identificētas problēmas, kas saistītas ar vienotas pieejas (normatīvo aktu satura un tā īstenošanas kontekstā) trūkumu piekrastē, tādēļ paralēli tika izstrādāti “Politikas priekšlikumi ilgtspējīgam tūrismam un atpūtai Latvijas piekrastē”, kas pievienoti pdf formātā pielikumā šai vēstulei un nosūtīti atbilstošajām politikas plānošanas un politikas īstenojošām institūcijām.

Lūdzam iepazīties ar Priekšlikumiem un, lai tūrisms un rekreatīvie resursi Latvijas piekrastē attīstītos ilgtspējīgi, kā arī dabas resursus saudzējoši, valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām, nākotnē plānojot nacionālās, reģionālās un vietējās politikas, rosinām tos ieviest, kā arī normatīvajos aktos veikt nepieciešamos grozījumus.

Projekta ietvaros izstrādātais DTĒK latviešu valodā ir publiski pieejams un ir atrodams šeit: https://www.celotajs.lv/lv/p/view/dabas_turista_etikas_kodekss?3,

bet angļu valodā: https://www.celotajs.lv/en/p/view/dabas_turista_etikas_kodekss?4&lang=en

Pielikumā: “Politikas priekšlikumi ilgtspējīgam tūrisma un atpūtai Latvijas piekrastē” uz 24 lpp.

Patiesā cieņā, Asnāte Ziemele, “Lauku ceļotāja” valdes priekšsēdētāja11/21/2023

The networking cruise for all the captains of tourism industry. Networking on a ship - is it possible? Yes, it is! On the way from Helsinki to Stockholm we were participating in discussion about tourism in the Baltics with the representatives of key players of the industry from Germany, Mediterranean, North America, Latin America, South East Asia, Japan, India and Caucasus.

Read full story ...


On the 13th and 14th of November the future of Nordic nature tourism is discussed. 

Read full story ...


Lauku ceļotājs no 18. līdz 20. oktobrim projekta "Pamatzināšanu uzlabošana tūrismā ieinteresēto personu vidū aizsargājamās dabas teritorijās ilgtspējīgākam tūrismam Ziemeļvalstu – Baltijas reģionā" ietvaros organizēja pieredzes apmaiņas braucienu tūrisma uzņēmēju pārstāvjiem no Igaunijas, Zviedrijas un Latvijas.

Read full story ...


The Nature Tourism is one of tourism's fastest growing sectors. On October 19, Nature tourism experts from across the Baltic and Nordic region discused the emergence and development of nature-based holidays and how experiential travel is now such an important and often-requested option for our customers today. The webinar was attended by participants who are able to see and hear of the latest products to emerge in the sector and expected developments in the future, all part of the journey towards sustainable travel.
 
​​​Panellists:

  • Asnate Ziemele, President, Baltic Nature Tourism, Latvia & Estonia (>>> Presentation - PDF)
  • Matijs Babris, President, Latvian Nature Tourism Association (>>> Presentation - PDF)
  • Sylvia Adams, Founder, Amazing Nature Scandinavia, Sweden
  • Åsmund Bakke, Owner, Folgefonni Glacier Team

Read full story ...


The community of hiking enthusiasts continues to grow; therefore, the Latvian Rural Tourism Association "Lauku ceļotājs" has come up with an initiative to make long-distance hiking routes "The Forest Trail / Mežtaka" and "The Baltic Coastal Hiking Route / Jūrtaka" more accessible to various segments of the society, including families with young children, seniors, people with mobility difficulties, or other limitations. In collaboration with organizations representing these community groups and project partners from Latvia and Estonia, environmental accessibility solutions will be developed, providing the opportunity for a wider range of the community to enjoy the hiking experience.

>>> Summary (presentations, photos, videos)

Read full story ...


The Code of Conduct for nature travel in Latvia provides practical guidance to visitors on how to enjoy the country's beautiful natural surroundings while being environmentally friendly and safe. It answers all questions related to traveling in nature in Latvia.

Read full story ...


On September 18th & 19th, in Riga, 10 Latvian and Estonian tourism organizations met together and started work on a new project - Forest and Coastal Hiking Trails' accessibility improvement for different social groups. The accessibility of hiking trails will be focused on 5 target groups - 1) people with functional impairments (movement, vision, hearing); 2) for seniors; 3) for families with small children, i.e. strollers; 4) for school-aged children; 5) for people with a language or cultural barrier. Trail accessibility will be improved in separate phases.
The project will be implemented over 3 years - from July 1, 2023 to June 30, 2026. The leading partner of the project is the Latvian Rural Tourism Association "Lauku Celotajs".

>>> Agenda (PDF, ENG)
>>> Presentation (Asnāte Ziemele, LC, PDF, ENG)
>>> Presentation (Iveta Šķiliņa, RPR, PDF, ENG)
>>> Presentation (Elin Priks, Setomaa, PDF, ENG)
>>> Presentation (Ilze Liepa, VPR, PDF, ENG)
>>> Photos (Aija Neilande KPR, PDF, ENG)


The cider-making tradition will be showcased at two international events in Riga: the NICA Cider Competition and the Cider Festival on the first day of the Riga Food exhibition. Diverse cider-related events are scheduled to take place from September 6 to 9.

Read full story ...


The Latvian country tourism association Lauku Celotajs as project beneficiary of the Interreg Central Baltic project "Exporting Baltic Nature Tourism to UK - NAT-TOUR-EXPO" - participates as host organisation in the Interreg Volunteer Youth (IVY) initiative.

Read full story ...